Информации

Во согласност со издадено решение за локација и желбите на Инвеститорот, проектиран е колективен станбено-деловен објект со спратност: приземје, девет ката и поткровје. Објектот е лоциран на улица “Методија Шаторов Шарло бр. 5А”, на градежна парцела 1.6, спрема Деталниот урбанистички план – Локалитет Црква-УЕ Б. Габаритот на објектот е правоаголник со страни 59,00м и 15,90м. Градежната линија на објектот не се поклопува со границата на градежната парцела. Нема испуштање на еркери во однос на ГЛ.