Квалитет на градба

Материјали со ISO 9001:2000 сертифициран и проверен квалитет.

Конструкција

Армирано бетонска конструкција, фундирањето се изведува како темелна плоча, меѓуспратните плочи се со армиран бетон...

Ѕидови

Надворешните ѕидови се изведуваат од керамички блок и термо изолација 10см, преградните ѕидови помеѓу становите...

Прозори и врати

Надворешните фасадни прозори и врати по станови се изработуваат од ПВЦ термоизолирани профили и застаклени со термопан...

Подови

Термо изолација е поставена на сите катови и на кров. Хидро изолација е поставена на WC-купатилата и балконите...

Плафони

Плафоните во WC-купатилата се тип “Хантер - Даглас“ спуштени плафони за да се покријат видливите инсталации...

Санитарна опрема

Сите станови се опремени со комплетна санитарни елеманти (WC-шоља, умивалник, кади или туш кади и славини и батерии...

Греење

Греењето е решено со потребна парно инсталација повржано со централното парно греење.

Лифт

Патнички лифт е од тип “Kleemann“ и ги поврзува сите етажи во објектот.

Инсталации

Телефонска линија во сите станови (приклучок на купецот), интерфон, осветлување (ламбите на купецот) како и приклучок за оптика.

Приклучоци

Цел објект е споен на градската инфраструктура: водовод и канализација, електрична инсталација, телефонска инсталација и парно греење...