Административно Производствен Објект Злокуќани

Инвеститор

Варус дооел, Експорт-Импорт

Локација

Ул.Скупи, Скопје

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

2008/2009

Комплексен објект за производство-пакување, складирање на фармацевтски производи и медицински потрошен материјал со лабараторија и административен деловен објект на лок. ул. Скупи, Злокуќани КП 176/3.

Административно Производствен Објект Злокуќани
Административно Производствен Објект Злокуќани
Административно Производствен Објект Злокуќани
Административно Производствен Објект Злокуќани
Административно Производствен Објект Злокуќани
Административно Производствен Објект Злокуќани