Реконструкција и Градба Зоолошка Градина

Инвеститор

Трифун Костовски

Локација

Зоолошка Градина - Скопје

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

2006

Реконструкција на “Зоолошката Градина“ во Скопје.

Реконструкција и Градба Зоолошка Градина
Реконструкција и Градба Зоолошка Градина
Реконструкција и Градба Зоолошка Градина
Реконструкција и Градба Зоолошка Градина